• Δηλώστε Τώρα ή Διορθώστε Το Κτηματολόγιο Στην Αθήνα

  Δηλώστε Τώρα ή Διορθώστε Το Κτηματολόγιο Στην Αθήνα

 • Συγκλονιστικές ιστορίες των πρώτων Ελλήνων της Αμερικής

  Συγκλονιστικές ιστορίες των πρώτων Ελλήνων της Αμερικής

 • Coronavirus and military obligations: Regulations for Greeks abroad

 • Η Ελλάδα στο top 3 των προορισμών της Μεσογείου μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών

  Η Ελλάδα στο top 3 των προορισμών της Μεσογείου μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών

 • 27ο Συνέδριο των Ελλήνων εκπαιδευτικών Ευρώπης. Υπό την αιγίδα της Ε.Ε : Ο Αντιπ/δος της Ε.Ε. κ. Μαρ. Σχοινάς κεντρικός ομιλητής / Aλλαγή ημερομηνίας, Nέα ημερομηνία: 10/12/2020

  27ο Συνέδριο των Ελλήνων εκπαιδευτικών Ευρώπης. Υπό την αιγίδα της Ε.Ε : Ο Αντιπ/δος της Ε.Ε. κ. Μαρ. Σχοινάς κεντρικός ομιλητής / Aλλαγή ημερομηνίας, Nέα ημερομηνία: 10/12/2020

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος : Ευχετήρια μηνύματα από Πατριάρχη Ιεροσολύμων και Αρχιεπίσκοπο Αμερικής

dimitrios arc250Τα ευχετήρια μηνύματά τους για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος εξέδωσαν τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος, όσο και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος. Πατριάρχης Ιεροσολύμων: «Ειρήνη στον σύμπαντα κόσμο»


Ειρήνη στον σύμπαντα κόσμο, ειρήνη στη Μέση Ανατολή και την Αγία Γη, αλλά και πρόοδο, προκοπή, θεία ευλογία και σωτηρία των ευλαβών προσκυνητών των Χριστουγέννων, εύχεται στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος.

Το μήνυμα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων:

theofilos arc250«Ο προ εωσφόρου εκ Πατρός αμήτωρ γεννηθείς, επί της γης απάτωρ εσαρκώθη σήμερον εκ σού. Όθεν αστήρ ευαγγελίζεται μάγοις, Άγγελοι δε μετά ποιμένων υμνούσι τον άχραντον τόκον σου, η Κεχαριτωμένη.

Κατά τας ευφροσύνους και λαμπροφόρους ημέρας του Αγίου Δωδεκαημέρου εορτάζει κατ΄εξοχήν η Εκκλησία, ουχ ήττον όμως και η ανθρωπότης όλη, γεγονός θείον και ουράνιον, εξαίσιον και θαυμαστόν, ξένον και παράδοξον.

Εορτάζει το γεγονός της ειρηνικής επισκέψεως και θεραπευτικής επεμβάσεως του Θεού εις την ζωήν του ανθρώπου. Η Εκκλησία διαλαλεί το γεγονός της διά σαρκός Επιφανείας του Θεού εις τον κόσμον. Ομολογεί ότι ο Θεός, ο πλάσας τον άνθρωπον κατ΄ εικόνα και καθ΄ ομοίωσιν Αυτού, ανέπλασεν αυτόν εις το προ της πτώσεως θεοειδές αυτού κάλλος διά της ομοιώσεως Αυτού αυτώ.

Ο Θεός εν τω προσώπω του Μονογενούς Υιού και Λόγου Αυτού εσαρκώθη, ενηνθρώπησε, εγένετο άνθρωπος. «Ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» ( Ιω. 1, 14). Ο Θεός διά της Ενανθρωπήσεως του Υιού Αυτού και διά της κατά σάρκα εκ της Αειπαρθένου γεννήσεως Αυτού επί Καίσαρος Οκταβιανού Αυγούστου εις Βηθλεέμ, ανεκαίνισε τον άνθρωπον, ανέσυρε αυτόν εκ του βάθους της πτώσεως και της φθοράς αυτού και ανεβίβασεν εις το ύψος του ουρανού, κατέστησεν αυτόν «κοινωνόν θείας φύσεως». (Β΄ Πέτρου 1, 4). Διά την προσγενομένην εις την ανθρωπότητα τοιαύτην δωρεάν και χάριν εν χαρά ανεκλαλήτω η Εκκλησία ψάλλει σήμερον μετά του ψαλμωδού: «λύτρωσιν απέστειλε Κύριος τω λαώ αυτού,» μετά του Ευαγγελιστού: «ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ ος εστι Χριστός» και μετά του υμνωδού: «επεσκέψατο ημάς εξ ύψους ο Σωτήρ ημών» και: «Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός επί γης υψώθητε».

Αυτόπται μάρτυρες του ανηκούστου μυστηρίου τούτου, της ενσάρκου δηλονότι παρουσίας του Θεού εις τον κόσμον, είναι η υπουργήσασα τούτο, ήτοι η Αειπάρθενος, η εκ Πνεύματος Αγίου συλλαβούσα, κυοφορήσασα, κατά σάρκα τεκούσα και σπαργανώσασα τον Χριστόν και Ιωσήφ ο πρεσβύτης, ο συνοδός αυτής από Ναζαρέτ εις Βηθλεέμ διά την του Καίσαρος απογραφήν, από Βηθλεέμ εις την εις Αίγυπτον φυγήν και εις την επιστροφήν εις Ναζαρέτ, εξ ης και Ναζωραίος εκλήθη. Είναι ωσαύτως απλοί αγρόται, ποιμένες αγραυλούντες εις τα ποίμνια αυτών, προσκληθέντες εγγύθεν εις θέαν και εμπειρίαν του μυστηρίου δι΄ οπτασίας αγγέλων, ψαλλόντων εξ ουρανού τον αγγελικόν ύμνον:

«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. 2, 14). Είναι όμως και θεράποντες της επιστήμης, μάγοι Περσών βασιλείς, ερευνηταί του στερεώματος. Τούτους εκάλεσεν μακρόθεν δι' αστέρος ο ουρανός ως απαρχήν της εξ εθνών Εκκλησίας, ίνα εκ της ειδωλολατρίας των αστέρων έλθωσιν εις την προσκύνησιν του Ηλίου της Δικαιοσύνης. Και όντως, ούτοι εις το απλούν και απέριττον τούτο Σπήλαιον είδον εκστατικοί «βρέφος κείμενον εν τη φάτνη» (Λουκ. 2, 16) και επιγνόντες τούτο, έκυψαν και προσεκύνησαν ως τον Ενανθρωπήσαντα και κατά σάρκα εκ Παρθένου Τεχθέντα Θεόν, προσφέροντες τα δώρα της ευσεβείας αυτών, «χρυσόν και λίβανον και σμύρναν» (Ματθ. 2, 11).

Τοιουτοτρόπως διέλαμψεν εις τους ανθρώπους ο πλούτος της Θεότητος του Χριστού, εν τη πτωχεία του Σπηλαίου και τη ευτελεία των σπαργάνων. Ο Χριστός προσέλαβε τον άνθρωπον ταπεινών Εαυτόν, ίνα εν Εαυτώ αγιάση και δοξάση αυτόν.

«Πλούσιος ων επτώχευσεν δι' ημάς, ίνα ημείς τη Εκείνου πτωχεία πλουτήσωμεν» (Κορ. Β' 8, 9). Θεός ων αληθινός, δυνατός και κραταιός, περιεβλήθη ασθένειαν ανθρωπίνης σαρκός και εν τη μια εν δύο φύσεσι θεανθρωπίνη Αυτού υποστάσει «διήλθεν ευεργετών και ιώμενος πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου, ότι ο Θεός ην μετ' αυτού» (Πραξ. 10, 38).

Την φιλανθρωπίαν ταύτην του Θεού κηρύττει εν Αγίω Πνεύματι η Εκκλησία, το Σώμα του Ενανθρωπήσαντος, ακολούθως δε σαρκί Σταυρωθέντος υπέρ της του κόσμου σωτηρίας και εκ νεκρών Αναστάντος Κυρίου Ιησού Χριστού. Την Εκκλησίαν αφήκεν ο Χριστός, ίνα διαιωνίζη το ειρηνευτικόν, διαλλακτικόν, αγιαστικόν και σωστικόν Αυτού έργον εις τον κόσμον. Αύτη επιτελεί και κηρύττει το έργον Αυτού εις τα μέλη αυτής αλλά και εις εκείνους, οι οποίοι εν τη ελευθέρα αυτών εκλογή δεν δέχονται το μήνυμα του Άρχοντος της ειρήνης, αλλά ενεργούν ασπλάγχνως και απανθρώπως ως ο Ηρώδης προς τον τεχθέντα Βασιλέα και τα νήπια.

Ούτοι ακονίζουν ουχί τα άροτρα αυτών δι' άρωσιν, ουχί τα δρέπανα διά θερισμόν αλλά τας μαχαίρας προς αλληλοσπαραγμόν. Δαπανούν τον πλούτον των αποθεμάτων της κτίσεως του Θεού εις συμβατικούς και μη συμβατικούς εξοπλισμούς και πολέμους, θυσιάζουν εκατόμβας αθώων ανθρώπων διά θηριωδών τρομοκρατικών ενεργειών εις το όνομα μάλιστα του Θεού. Η Εκκλησία εν αγάπη διαλέγεται και προς αυτούς.

Διδάσκει ειρήνην τοις εγγύς και τοις μακράν. Αγιάζει τους ανθρώπους, ημερώνει τα ήθη αυτών, παραμένει όασις και παράδεισος και ορατή φανέρωσις της βασιλείας του Θεού επί της γης. Φιλανθρώπως συμμερίζεται τα πνευματικά και υλικά αγαθά αυτής μετά των ανθρώπων. Διωκωμένη ανέχεται, συκοφαντουμένη συγχωρεί και προσεύχεται. Καλεί πάντας λέγουσα: «έρχου και ίδε» (Ιω. 1, 46).

Τούτο πράττει και η Σιωνίτις Εκκλησία επί των αγίων Τόπων, η φυλάσσουσα πάντας τούτους και δη την Κωνσταντίνειον και Ιουστινιάνειον Βασιλικήν της Γεννήσεως εν Βηθλεέμ. Προσεύχεται από του θεοδέγμονος Σπηλαίου υπέρ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ειρήνης της Μέσης Ανατολής και της Αγίας Γης και υπέρ προόδου, προκοπής, θείας ευλογίας και σωτηρίας των ευλαβών προσκυνητών των Χριστουγέννων, προς δόξαν του σαρκί Τεχθέντος Ιησού Χριστού μετά του Πατρός εν Πνεύματι Αγίω εις τους αιώνας».
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: «Με τον Χριστό όλα είναι δυνατά»
«Με τον γεννηθέντα Χριστό όλα είναι δυνατά. Και είναι δυνατά τα μεγάλα θέματα δικαιοσύνης, αλήθειας, ειρήνης και αγάπης» τονίζει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος.

Το μήνυμα του αρχιεπισκόπου Αμερικής:

«Προσφιλείς μου ομογενείς της Ελλάδος και όλου του κόσμου,

Από τους ομογενείς της Αμερικής μεταφέρω σε όλους τον χαρμόσυνο χαιρετισμό για τα Χριστούγεννα και τον καινούριο χρόνο.

Είναι ένας χαιρετισμός ελπίδος και οράματος γιατί με τον γεννηθέντα Χριστό όλα είναι δυνατά. Και είναι δυνατά τα μεγάλα θέματα δικαιοσύνης, αλήθειας, ειρήνης και αγάπης. Γιατί γεννήθηκε και έφερε στον κόσμο με τρόπο σαρκωμένο αυτά τα μεγάλα θέματα.

Έτσι όταν γιορτάζουμε και φέτος τα Χριστούγεννα τα δεχόμεθα και τα γιορτάζουμε σαν μια πρόσκληση ανανεώσεως της πίστεώς μας στο Θεό που έγινε άνθρωπος. Κι έγινε άνθρωπος για να ζήσουμε με αγάπη, με αλήθεια, με δικαιοσύνη και με ειρήνη σ' αυτόν τον πλανήτη στον οποίο η αγάπη του Θεού μας τοποθέτησε.

Χρόνια Πολλά αδελφοί μου, καλά Χριστούγεννα κι Ευλογημένο το Νέο Έτος 2018».

in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΜΟΝΟ .........

Ειδικό Βραβείο «Οδυσσέας» από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου

5th ka x200

Το άγχος ο μεγαλύτερος εχθρός για τους υποψηφίους των πανελλαδικών

panelladikes700x200

-Η "λευκή λίστα": Είκοσι χώρες παίρνουν τουριστικό "διαβατήριο" για την Ελλάδα

ona logo''Solo Eudokia'' Greek and South African Hellenes unite in Covid - 19 - enxordo 2020

Watch the largest plane in the world land in Athens!

 Study Classical Greece in Athens

classical st pe

Συγκλονιστικές ιστορίες των πρώτων Ελλήνων της Αμερικής

elis isl760x1

 

Η ελληνική γλώσσα, «ένα φως όλο ψυχή», αρχίζει το διαδικτυακό της ταξίδι σε όλα τα παιδιά της ομογένειας....

staellinika 635x220

και..."StaEllinika" σε σχολεία των ΗΠΑ

staellinika usa

VIDEO: EVROS CRISIS 2020 THE TRUTH BEHIND 'FAKE NEWS' (By Ellopia Films USA)

evros migrants at Greek border 800x

27ο Συνέδριο των Ελλήνων εκπαιδευτικών Ευρώπης. Υπό την αιγίδα της Ε.Ε :  Ο Αντιπρόεδρος της  Ε.Ε.  κ. Μαργαρίτης  Σχοινάς κεντρικός ομιλητής

25 see l

-Τα παιδιά στο εξωτερικό, οι ηλικιωμένοι γονείς μόνοι

-The Greek secret: Philotimo

the gsp and t
 

 

 

 

 

Στον κόσμο Ενδιαφέρουν και...διαφέρουν ΙΙ

ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

 • 1
 • 2

OΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ *LINKS

NΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ   http://neoskosmos.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ   http://diaspora-grecque.com

THE PANHELLENIC POST    http://www.panhellenicpost.com

HELLENIC NEWS OF AMERICA    https://hellenicnews.com/

OMOGENEIA MAGAZINE  www.omogeneia.gr , www.omogeneia.info

ΠΑΤΡΙΔΕΣ   http://patrides.com/

NEWSVILLE   http://www.newsville.be/

SOFIA TIMES MAGAZINE: www.sofiatimes.com

GreekTV. com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ   www.elliniki-gnomi.eu/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σας καλωσορίζουμε στο ανανεωμένο site μας. Η υπηρεσία του ΝΕWSLETTER πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα για να δεχθεί την εγγραφή σας.

dimosiografos kon 60xΤα ενυπόγραφα άρθρα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη και τις απόψεις του OMOGENEIA MAGAZINE

Μείνετε συντονισμένοι εδώ  *** www.omogeneia.gr / www.omogeneia.info

ommepress@yahoo.fr

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ είπαν


 • faviicom100 
  Eλένη Παρασκευοπούλου

  "Το OMOGENEIA MAGAZINE είναι μια έγκυρη πηγή ενημέρωσης για μας τους αποδήμους,
  από κάθε άποψη. Σας ευχαριστούμε..."

                                    

 • faviicom100
  Νίκος Σταματίου
   
   "Παρακολουθώ με ενδιαφέρον την πορεία του ομογενειακού μας περιοδικού και θέλω να τους ευχηθώ καλό κουράγιο για τις ανεκτίμητες υπηρεσίες που μας προσφέρει με την σωστή ενημέρωσή μας..."

 • faviicom100
  'Ιωάννα Καραδήμου

    " 'Εχει γίνει πλέον μια ευχάριστη συνήθεια να ανοίγω κάθε μέρα, πρώτα την ιστοσελίδα σας. Είναι σημαντικό για μας να μαθαίνουμε σωστά για τα τεκταινόμενα στη χώρα μας και όχι μόνο"